Bayston Hill v. Greenfields

Unison v. Meole Brace A

Meole Village v. Bagley

Burway v. Abbey

OSBC v. Pontesbury B

Castlefields B v. Bishops Castle

Shelton Village v. Hadnall

Frankwell (Bye)

Matches (10 aside) to be played Wednesday 15th May